Regulamin 14 dniowy program rozwojowym dla placówek medycznych

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki i zasady uczestnictwa w bezpłatnym Programie Rozwojowym "Sprawna i efektywna rejestracja odpowiedzią na wysokie oczekiwania pacjentów - szkolenia dla zespołu rejestracji placówki leczniczej oparte o innowacyjne rozwiązania IT".

2. Organizatorem Programu Rozwojowego "Sprawna i efektywna rejestracja odpowiedzią na wysokie oczekiwania pacjentów - szkolenia dla zespołu rejestracji placówki leczniczej oparte o innowacyjne rozwiązania IT" (zwanego dalej “Programem”) jest Medidesk Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Władysława Niegolewskiego 17,
01-570 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000659580, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN (zwana dalej “Organizatorem”).

§ 2

Organizator

3. W Programie mogą brać udział firmy posiadające osobowość prawną, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

4. Program skierowany jest do każdej placówki leczniczej, medycznej, kosmetycznej, kosmetologicznej, stomatologicznej, rehabilitacyjnej, etc. (zwanej dalej “Placówką”), posiadającej w swoich strukturach punkt rejestracyjny pacjentów oraz osoby odpowiedzialne za działania marketingowe.

5. W Programie mogą wziąć udział placówki z minimum dwoma stanowiskami pracy rejestracji.

6. Aby wziąć udział w Programie należy wejść na stronę https://medidesk.pl/program-rozwojowy/ i wypełnić formularz kontaktowy.

7. Warunkiem przystąpienia Placówki do Programu jest podpisanie umowy na wdrożenie i korzystanie z aplikacji Medidesk z bezpłatnym okresem testowym, w której określony jest sposób przeprowadzenia, wdrożenia i zastosowania aplikacji Medidesk przez Placówkę. Placówka otrzymuje niniejszą Umowę po konsultacji ze specjalistą będącego przedstawicielem Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Placówki, spośród wszystkich zgłoszeń do udziału w Programie. Wybór następuje na podstawie indywidualnej oceny dokonanej przez Organizatora uwzględniającej zdolności Placówki do realizacji etapów Programu pod względem następujących kryteriów:


a) Liczby pracowników zatrudnionych w Placówce.

b) Liczby zgłoszeń Pacjentów (w danym okresie).

c) Możliwości technicznych i technologicznych Placówki.

§ 3

Warunki uczestnictwa w programie

§ 4

Zasady programu

9. Dokładny czas i miejsce realizacji Programu ustalane są dla każdej Placówki indywidualnie, przez Organizatora wraz z przedstawicielami zainteresowanej Placówki.

10. Program jest z założenia realizowany w ciągu minimum 14 dni. Ewentualne odstępstwa od długości trwania Programu ustalane są przez Organizatora w zależności od sytuacji oraz procesu realizacji Programu z Placówką.

11. Celami Programu są, między innymi:

 • usprawnienie obsługi pacjenta oraz organizacji pracy rejestracji Placówki,
 • usprawnienie komunikacja wewnętrznej i współpracy w zespole rejestracji Placówki,
 • dopracowanie procedur i standardów pracy rejestracji Placówki,
 • bezpłatne wdrożenie nowoczesnej centrali VOIP na czas Programu Rozwojowego (14 dni),
 • bezpłatne wdrożenie aplikacji Medidesk na czas Programu Rozwojowego (14 dni) umożliwiającej efektywne zarządzanie zgłoszeniami pacjentów (telefon, e-mail, formularze WWW),
 • zapoznanie przedstawicieli Placówki z technikami i metodami obsługi ruchu pacjentów,
 • przedstawienie przedstawicielom Placówki sprawdzonych wzorców działania rejestracji, w zakresie odpowiedzi na zgłoszenia pacjentów,
 • wskazanie najbardziej sprawdzonych i skutecznych metody pozyskiwania pacjentów,
 • dokonanie bezpłatnego audytu strony internetowej Placówki pod względem efektywności pozyskiwania nowych pacjentów,
 • przygotowanie bezpłatnego szczegółowego raportu z analizy skuteczności umawiania wizyt względem zgłoszeń z różnych kanałów kontaktu: telefon, formularze, e-mail,
 • przygotowanie bezpłatnego raportu statystyk telefonii VOIP wraz z rekomendacją zmian rozwojowych.

12. Z treścią Regulaminu Programu można się zapoznać w siedzibie Organizatora tj. Medidesk Sp. z o. o., Warszawa, ul. Władysława Niegolewskiego 17 oraz na stronie https://medidesk.pl/program-rozwojowy/

§ 5

Publikacja regulaminu programu

13. Dane osobowe Placówki i uczestników Programu są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia wszystkich etapów Programu, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Programu, w celach marketingowych, w tym na przesyłanie newslettera.

14. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

15. Organizator Programu może zwrócić się do Placówki i uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.

16. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ”Administrator Danych Osobowych, Medidesk Sp. z o. o., ul. Władysława Niegolewskiego 17, 01-570 Warszawa ”.

17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Placówki i uczestnika Programu może prowadzić do niemożliwości nawiązania kontaktu z uczestnikiem. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany, iż jego dane osobowe przekazane Organizatorowi w ramach udziału oraz przygotowań do udziału w Programie, będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, a w szczególności w celach związanych z realizacją Programu.

18. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Programem jest Organizator, spółka Medidesk Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Władysława Niegolewskiego 17, 01-570 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000659580, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN.

§ 6

Ochrona danych osobowych

§ 7

Postanowienia końcowe

19. Udział Placówki w Programie oraz procesie zgłoszeniowym do Programu jest jednoznaczny z akceptacją powyższych punktów Regulaminu.

Weź udział

Medidesk Sp. z o.o. | ul. Władysława Niegolewskiego 17 | 01-570 Warszawa
NIP: 701-065-95-20 | KRS: 0000659580
Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł wpłacony w całości.