Regulamin programu Medyczne Rewolucje

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki i zasady uczestnictwa wbezpłatnym programie rozwojowym "Medyczne Rewolucje".

2. Organizatorem programu "Medyczne Rewolucje" (zwanego dalej “Programem”) jest MedideskSp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Władysława Niegolewskiego 17/2, 01-570 Warszawa,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SądRejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, pod numerem KRS 0000659580, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN (zwana dalej“Organizatorem”).


3. Organizator świadczy drogą elektroniczną bezpłatną usługę polegającą na możliwości dokonaniazgłoszenia do udziału w Programie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresiewskazany powyżej zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna serwisu www.medycznerewolucje.pl. Zawarcie umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z ww. usługi są następujące:

a. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,

b. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.

5. Organizator informuje, że:

a. jakość świadczonych usług jest uzależniona m.in. od prędkości dostępu do Internetu, z którego korzysta usługobiorca

,b. ustawienia programów antywirusowych, firewall oraz programy typu p2p mogą ograniczać lub uniemożliwiać korzystanie z usług.

6. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści bezprawnych, wykorzystywanie przez usługobiorcę usług w sposób sprzeczny z ich celem, prawem, dobrymi obyczajami, zasadamiwspółżycia społecznego lub naruszający dobra osobiste i prawa osób trzecich.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Wszelkie nieprawidłowości w świadczeniu usługi mogą być zgłaszane za pośrednictwem pocztyelektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na następujących adres e-mail: biuro@medidesk.pl.

Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie,pozwalającym na pełną diagnostykę zaistniałego zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia.

9. Organizator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w świadczeniu usługi spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą techniczną użytkownika.

§ 2

Świadczenie usług drogą elektroniczną

10. W Programie mogą brać udział przedsiębiorcy (osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędąceosobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby fizyczne prowadzącejednoosobową działalność gospodarczą), które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

11. Program skierowany jest do każdej placówki leczniczej, medycznej, kosmetycznej, kosmetologicznej, stomatologicznej, rehabilitacyjnej itp. (zwanej dalej “Placówką”), posiadające jw swoich strukturach punkt rejestracyjny pacjentów oraz osoby odpowiedzialne za działania marketingowe.

12. W Programie mogą wziąć udział Placówki z minimum dwoma stanowiskami pracy rejestracji.

13. Aby wziąć udział w Programie należy:

a. wejść na stronę www.medycznerewolucje.pl,

b. wypełnić formularz kontaktowy (wszystkie wymagane pola),

c. Zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności,

d. potwierdzić chęć udziału w Programie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku

14. Organizator skontaktuje się z Placówkami, które wyraziły chęć udziału w Programie drogą telefoniczną lub e-mailową.

15. Warunkiem przystąpienia Placówki do Programu jest zawarcie umowy na wdrożenie i korzystanie z aplikacji Medidesk z bezpłatnym okresem testowym, w której określony jest sposób przeprowadzenia, wdrożenia i zastosowania aplikacji Medidesk przez Placówkę (zwanej dalej"Umową wdrożeniową"). Placówka zawiera Umowę wdrożeniową po konsultacji ze specjalistą będącym przedstawicielem Organizatora.

16. Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznacznie z zakwalifikowaniem do Programu. Organizator może zakwalifikować do udziału w Programie Placówki wybrane przez siebie spośród wszystkich zgłoszeń.
Wybór następuje na podstawie indywidualnej oceny dokonanej przez Organizatora uwzględniającej zdolności Placówki do realizacji etapów Programu z względem następujących kryteriów:

a) Liczby pracowników zatrudnionych w Placówce.

b) Liczby zgłoszeń Pacjentów (w danym okresie).

c) Możliwości technicznych i technologicznych Placówki.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia otrzymanego zgłoszenia bez podawania przyczyny.

§ 3

Warunki uczestnictwa w programie

§ 4

Zasady programu

18. W ramach Programu Placówka uprawniona jest do:

a. bezpłatnego audytu pracy rejestracji,

b. bezpłatnego wdrożenia i utrzymania aplikacji Medidesk (zwanej dalej „Aplikacją”) na warunkach określonych w Umowie wdrożeniowej,

c. udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez Organizatora dla uczestników Programu (minimum jedno szkolenie),

d. otrzymania raportu podsumowującego udział w Programie.

19. Dokładny czas i miejsce realizacji Programu ustalane są przez Organizatora dla każdej Placówki indywidualnie, po konsultacji z przedstawicielami zainteresowanej Placówki.

20. Program jest realizowany w ciągu 14 dni od dnia wdrożenia Aplikacji (podpisania protokołu odbioru). Ewentualne zmiany długości trwania Programu ustalane są przez Organizatora i Placówkę w zależności od sytuacji oraz procesu realizacji Programu.

21. Program na celu wsparcie Placówek między innymi w następującym zakresie:

a. usprawnienie obsługi pacjenta oraz organizacji pracy rejestracji Placówki,

b. usprawnienie komunikacja wewnętrznej i współpracy w zespole rejestracji Placówki,

c. dopracowanie procedur i standardów pracy rejestracji Placówki,

d. efektywne zarządzanie zgłoszeniami pacjentów (telefon, e-mail, formularze WWW),

e. zapoznanie przedstawicieli Placówki z technikami i metodami profesjonalnej obsługi ruchupacjentów,

f. przedstawienie przedstawicielom Placówki sprawdzonych wzorców działania rejestracji, w zakresie odpowiedzi na zgłoszenia pacjentów,

g. wskazanie najbardziej sprawdzonych i skutecznych metody pozyskiwania pacjentów,

h. przygotowanie bezpłatnego szczegółowego raportu z analizy skuteczności umawiania wizyt względem zgłoszeń z różnych kanałów kontaktu: telefon, formularze, e-mail,

i. przygotowanie bezpłatnego raportu statystyk telefonii VOIP wraz z rekomendacją zmian rozwojowych.

22. Organizator nie gwarantuje realizacji celów wskazanych w ust. 20 powyżej.

23. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Programem jest Organizator, spółka Medidesk Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Władysława Niegolewskiego 17/2, 01-570 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000659580, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN.

24. Dane osobowe Placówki i uczestników Programu są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Programu. Organizator Programu może zwrócić się do Placówki i uczestnika z prośbą owyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celówwyraźnie wskazanych przez Organizatora.

25. Odbiorcami danych osobowych uczestników Programu mogą być podmioty współpracujące zOrganizatorem. Dane uczestników mogą być przekazywane podmiotom wykonującym różnegorodzaju usługi na rzecz Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych napodstawie obowiązującego prawa–wyłącznie jeśli wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

26. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, np. ustawy o rachunkowości. Dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres, na wypadek zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora.

27. Uczestnikom programu przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo do możliwości ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawowniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

28. Uczestnikom Programu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO.

29. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i wypełnienia wymogów ustawowych Administratora (oprócz dobrowolnie wyrażonych zgód, na działania dodatkowe).

30. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddane profilowaniu.

31. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, który czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony danych gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych możesz skontaktować się z powołanym inspektorem kierującwiadomość na adres: iod@medidesk.com.


§ 5

Ochrona danych osobowych

§ 6

Postanowienia końcowe

20. Udział Placówki w Programie oraz procesie zgłoszeniowym do Programu jest jednoznaczny zakceptacją powyższych punktów Regulaminu.

21. Z treścią Regulaminu Programu można się zapoznać w siedzibie Organizatora tj. Medidesk Sp. z o.o., Warszawa, ul. Władysława Niegolewskiego 17 oraz na stronie www.medycznerewolucje.pl/regulamin.

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r.

23. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym strony wiąże Regulamin aktualnyw dniu wysłania formularza kontaktowego przez Placówkę.

24. Regulamin podlega prawu polskiemu

Medidesk Sp. z o.o. | ul. Władysława Niegolewskiego 17 | 01-570 Warszawa
NIP: 701-065-95-20 | KRS: 0000659580
Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł wpłacony w całości.