Ogólne warunki świadczenia usług telefonii internetowej VoIP

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ VoIP

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady, na jakich Medidesk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Władysława Niegolewskiego 17/2, 01-570 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000659580, NIP: 701-065-95-20, REGON: 366382110, kapitał zakładowy 100 000 zł, świadczy na rzecz swoich klientów usługi telefonii internetowej VoIP, uzupełniając jednocześnie treść zawieranych Umów i stanowiąc ich integralną część.
 2. Użyte w niniejszym dokumencie sformułowania oznaczają:
  a) Operator – Medidesk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000659580,
  NIP: 701-065-95-20, REGON: 366382110,
  b) Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm.), korzystający z Usług świadczonych przez Operatora na podstawie Umowy,
  c) Strony – Operator oraz Usługobiorca;
  d) Umowa – umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Usługobiorcą, na mocy której Operator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług na warunkach określonych w Umowie i OWU,
  e) Ogólne Warunki Świadczenia Usług, OWU – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług przez Operatora na rzecz Usługobiorcy, stanowiący integralną część Umowy,
  f) Cennik – szczegółowy wykaz stawek i cen Usług świadczonych przez Operatora na rzecz Usługobiorcy, stanowiący integralną część Umowy,
  g)Usługa głosowa – możliwość prowadzenia rozmowy z użyciem Terminala abonenckiego,
  h) Usługi dodane – usługi niebędące Usługą głosową, dostępne dla klienta w ramach usług świadczonych przez Operatora,
  i) Usługi – świadczone przez Operatora usługi telefonii internetowej VoIP i usługi hostowania central telefonicznych w chmurze obliczeniowej, w szczególności Usługi głosowe oraz Usługi dodane,
  j) Panel klienta – strona internetowa dostępna dla Usługobiorcy po podaniu danych autoryzacyjnych, umożliwiająca zmianę hasła do Konta SIP, przegląd wykonanych połączeń wraz z taryfikacją i wprowadzenie limitów oraz blokad połączeń,
  k) Konto SIP – nazwa użytkownika (login) i hasło potrzebne do autoryzacji w serwerze Operatora, umożliwiające wykonywanie połączeń głosowych,
  l) Terminal abonencki – urządzenie lub aplikacja, umożliwiające wykonywanie połączeń głosowych po wprowadzeniu danych Konta SIP i autoryzacji do serwera usług głosowych,
  m) Numer PSTN – numer telefoniczny w publicznej sieci telefonicznej,
  n) Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. z dnia 14 września 2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
  o) Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w przypadku zachowania najwyższej staranności Stron, w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, zamachy terrorystyczne, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców lub energii, zdarzenia spowodowane zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych.
 3. Usługobiorcą może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawą, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Usługobiorcą nie może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
 4. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierając Umowę oświadcza, że zostaje ona zawarta w ramach tej działalności oraz że Umowa posiada dla niej charakter zawodowy. Operator może zażądać doręczenia stosowanego oświadczenia w powyższym zakresie na piśmie przed zawarciem Umowy.

§2. Zakres i warunki świadczenia Usług

 1. Operator świadczy na rzecz Usługobiorców usługi telefonii internetowej VoIP i usługi hostowania central telefonicznych w chmurze obliczeniowej, w szczególności Usługi głosowe oraz Usługi dodane, określone w Umowie, Cenniku lub w innych dokumentach, na przykład regulaminach promocji.
 2. Operator w ramach Umowy nadaje Usługobiorcy Numer PSTN wykorzystywany do połączenia z abonentami innych sieci telekomunikacyjnych w kraju i na świecie.
 3. Operator zapewnia połączenia z numerami alarmowymi i nie wprowadza ograniczeń w kierowaniu połączeń na te numery.
 4. Operator, dla celów bezpieczeństwa Usługobiorcy, blokuje połączenia na numery, przez które realizowane są nadużycia telekomunikacyjne, to jest działania zmierzające do generowania „sztucznego ruchu” w sieci Operatora lub w sieciach innych operatorów telekomunikacyjnych. Przez generowanie sztucznego ruchu rozumie się korzystanie z usług telekomunikacyjnych polegające na ciągłym lub powtarzającym się przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej w celu odniesienia korzyści majątkowej przez Usługobiorcę lub osobę trzecią a także ustanawianie, instalowanie jak też wykorzystywanie bramek GSM (tzw. FCT).
 5. Operator nie prowadzi informacji o numerach telefonicznych użytkowników Usług.

§3 Zobowiązania Stron

 1. Operator zobowiązuje się świadczyć Usługi z zachowaniem należytej staranności, w zakresie istniejących możliwości technicznych i w ramach posiadanych zasobów numeracji oraz na terenie objętym swoim zakresem działania.
 2. Operator jest obowiązany, na żądanie Usługobiorcy, do:
  a) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów;
  b) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów;
  c) umożliwienia Usługobiorcy określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Usługobiorcę w żądaniu, lub połączeń przychodzących z takich numerów;
  d) bezpłatnego zapewnia Usługobiorcy określenia progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, dla każdego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku – dla każdego miesiąca kalendarzowego, a w momencie osiągnięcia progu kwotowego Operator jest obowiązany do:
  – natychmiastowego poinformowania Usługobiorcy o tym fakcie;
  – zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Usługobiorcy.
 3. Operator jest zobowiązany do oferowania Usługobiorcom co najmniej czterech progów kwotowych, które wynoszą 0, 35, 100 i 200 złotych dotyczących usług o podwyższonej opłacie. Po osiągnięciu progu kwotowego, o którym mowa powyżej, wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich numerów w danym okresie rozliczeniowym, oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Usługobiorcy, jest możliwe wyłącznie po określeniu przez Usługobiorcę wyższego progu kwotowego, o którym mowa powyżej, do wysokości tego progu.
 4. Usługobiorca ma możliwość wprowadzenia miesięcznych limitów kwotowych, po przekroczeniu których blokowana  jest możliwość realizacji przez Usługobiorcę Usług głosowych do zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego. Usługa ta jest bezpłatna.
 5. Operator dostarczy, na żądanie Usługobiorcy, szczegółowy wykaz połączeń wykonanych na jego rzecz.
 6. Operator może ograniczyć lub zawiesić świadczenie Usług, jeżeli Usługobiorca:
  a) nie ureguluje wszelkich zobowiązań wobec Operatora w obowiązującym terminie płatności,
  b) narusza warunki OWU lub Umowy,
  c) podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z Usług,
  d) korzysta z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  e) podejmuje działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Operator powiadomi Usługobiorcę na piśmie o przyczynach ograniczenia lub zawieszenia świadczenia Usług oraz wskaże termin, w którym Usługobiorca powinien usunąć przyczynę ograniczenia lub zawieszenia świadczenia Usług, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni. Nieusunięcie przyczyny we wskazanym terminie upoważnia Operatora do rozwiązania Umowy zgodnie z postanowieniami OWU.
 8. Operator może zawiesić świadczenie Usług na pisemne żądanie Usługobiorcy, z zastrzeżeniem, że za każdy rozpoczęty okres rozrachunkowy pobiera się opłatę zgodnie z Cennikiem.
 9. Usługobiorca zobowiązuje się do:
  a) korzystania z Usług przy użyciu Terminala abonenckiego podłączonego do sieci Internet,
  b) niepodejmowania działań mogących wpływać na infrastrukturę Operatora lub powodować zakłócenia jej prawidłowego funkcjonowania,
  c) ochrony loginu i hasła do Konta SIP i nieudostępniania ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że w przeciwnym wypadku Usługobiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje będące skutkiem takiego udostępnienia i braku ochrony.
 10. Urządzenia końcowe włączone do sieci telekomunikacyjnej przez Usługobiorcę muszą posiadać dokumenty lub znaki potwierdzające zgodność z wymaganiami dla urządzeń, o których mowa w Prawie Telekomunikacyjnym.
 11. Usługobiorca, w celu właściwego świadczenia Usług przez Operatora, zobowiązany jest do zapewnienia, we własnym  zakresie i na własny koszt, łącza internetowego. Łącze internetowe jest niezbędne do korzystania z Usług.
 12. Usługobiorca oświadcza, że w celu zapewnienia właściwej jakości świadczonych przez Operatora Usług będzie  wykorzystywał łącze internetowe wyłącznie do realizacji usług VoIP. W przypadku, gdy Usługobiorca będzie  wykorzystywał łącze również do innych celów, zobowiązuje się on do uruchomienia w swojej sieci urządzeń lub aplikacji zapewniających gwarantowane pasmo przepustowości lub priorytet dla usług VoIP.
 13. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy  tylko w przypadku zapewnienia przez Usługobiorcę prawidłowo działającego i wykorzystywanego łącza  internetowego, zapewniającego nieprzerwany dostęp do Internetu przy zachowaniu parametrów technicznych  wymaganych do świadczenia Usługi.
 14. Operator może, za zgodą Usługobiorcy, dokonać pomiarów łącza internetowego w celu potwierdzenia możliwości  technicznych świadczenia Usług. Po dokonaniu pomiarów zostanie sporządzony protokół potwierdzający spełnianie wymogów technicznych.
 15. Począwszy od chwili doręczenia loginów i haseł do Panelu klienta i Kont SIP, Usługobiorca powinien powziąć wszelkie  niezbędne środki zmierzające do zabezpieczenia loginów i haseł przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.  Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu nieuprawnionego wykorzystywania Usług przez osoby, które  uzyskały dostęp do Usług w wyniku jakiegokolwiek nieumyślnego lub umyślnego działania lub zaniechania przez  Usługobiorcę. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa powierzenia przedmiotowych danych osobom  trzecim za zgodą Usługobiorcy.
 16. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia Terminali i innych urządzeń lub aplikacji, które wykorzystują login i hasło do Usług. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zabezpieczenie infrastruktury Usługobiorcy, umożliwiające pozyskanie haseł.
 17. W przypadku możliwości utraty poufności haseł Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznie zmienić hasła do Kont SIP poprzez zalogowanie do Panelu klienta lub powiadomić niezwłocznie Operatora o możliwości utraty bezpieczeństwa  danych autoryzacyjnych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa niedochowania powyższego  obowiązku przez Usługobiorcę.
 18. Usługobiorca może wnioskować o nieprzekazywanie przez Operatora loginów i haseł do Usług lub wskazać, które dane zostaną przekazane. W tym przypadku Usługobiorca będzie zwolniony od odpowiedzialności wymienionej w niniejszym paragrafie w zakresie danych, które nie zostały przekazane. W takim przypadku konfiguracja urządzeń końcowych musi zostać powierzona Operatorowi.
 19. Usługobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania systemu teleinformatycznego Operatora do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§4 Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy

 1. Umowa może być zawarta po stwierdzeniu przez Operatora możliwości technicznych oraz potwierdzenia tożsamości podmiotu zamierzającego skorzystać z Usług na podstawie aktualnego odpisu z właściwego, prawem przewidzianego rejestru, dokumentu stwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru statystycznego (REGON).
 2. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów i informacji w celu zawarcia Umowy.
 3. Operator uzależnia zawarcie Umowy od istnienia możliwości technicznych przyłączenia Usługobiorcy do sieci telekomunikacyjnej Operatora. W przypadku, gdy stan instalacji w loklau Usługobiorcy odbiega od standardów przyjętych przez Operatora, instalacja Usługi może być uzależniona od wykonania dodatkowych prac naprawczych. Prace te zostaną wykonane na koszt Usługobiorcy.
 4. Operator może odmówić zawarcia Umowy z podmiotami, które:
  a)nie spełniają warunków określonych w OWU, w szczególności nie posiadają statusu przedsiębiorcy,
  b) nie wykażą istnienia możliwości technicznych przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej Operatora zgodnie ze standardami przyjętymi przez Operatora,
  c) wskazują lokalizację użytkowania usługi poza terytorium RP,
  d) miały wcześniej rozwiązaną Umowę przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy,
  e) nie udostępnią Operatorowi kompletnych, rzetelnych i nie budzących wątpliwości co do ich autentyczności dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy,
  f) zalegają z opłatami na rzecz Operatora lub innych podmiotów.
 5. Usługobiorca może zawrzeć Umowę osobiście lub przez osobę upoważnioną przez niego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
 6. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej, Umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów lub ewidencji albo pełnomocnicy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest poinformować pisemnie Operatora o zmianie danych zawartych w Umowie, w terminie 30 (trzydzieści) dni od zaistnienia tej zmiany, pod rygorem poniesienia konsekwencji wynikających z braku zgłoszenia zmiany danych. W przypadku niepoinformowania Operatora o zmianie adresu, korespondencja kierowana przez Operatora na poprzedni adres wywołuje skutki prawne.
 8. Umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony w formie pisemnej lub dokumentowej, w szczególności w drodze wymiany korespondencji elektronicznej, do której załączone zostaną skany podpisanych dokumentów.
 9. W Umowie wskazywany jest okres, na jaki zostaje zawarta. Umowa obowiązuje od dnia wskazanego w Umowie jako dzień rozpoczęcia świadczenia Usług.
 10. Za moment rozpoczęcia świadczenia Usług uznaje się możliwość wykonywania i przyjmowania połączeń za  pośrednictwem hostowanego systemu telekomunikacyjnego z użyciem przeniesionych do sieci Operatora i/lub  przydzielonych przez Operatora publicznych numerów telefonicznych. Usługobiorca może dokonać konfiguracji Kont SIP w Terminalach abonenckich po otrzymaniu od Operatora loginu i hasła do Panelu klienta oraz loginów i haseł do Kont SIP.
 11. W terminie 14 (czternaście) dni od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Usługobiorca może odstąpić od Umowy składając jednoznaczne oświadczenie i przesyłając je Operatorowi w formie pisemnej lub w formie korespondencji elektronicznej na adresy wskazane w Umowie. W razie wykonania prawa odstąpienia Umowa uważana jest za niezawartą. Za świadczone w tym czasie Usługi Operatorowi przysługuje odpowiednie wynagrodzenie zgodnie z Cennikiem, proporcjonalne do okresu świadczenia Usług.
 12. Umowa zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w dowolnym momencie jej trwania, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu. W okresie wypowiedzenia Operator pobiera należne opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 13. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przed zakończeniem okresu jej obowiązywania wskazanym w Umowie, Usługobiorca jest obowiązany zapłacić proporcjonalną różnicę pomiędzy wartością Usług obowiązującą dla Umowy na czas nieokreślony i dla Umowy na czas określony według następującego wzoru:

X = (A − B)⋅T

gdzie:

X – kwota do zapłacenia po rozwiązaniu Umowy zawartej na czas określony przed zakończeniem trwania umowy,

A – kwota miesięcznego abonamentu przy Umowie na czas nieokreślony,

B – kwota miesięcznego abonamentu przy Umowie na czas określony,

T – czas pozostały do końca umowy w miesiącach, w zaokrągleniu do pełnego miesiąca w górę.

 1. Umowa zawarta na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony, o ile Usługobiorca nie wyrazi odmiennej woli na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy, przy czym warunki cenowe nie  ulegną zmianie.  Oświadczenie woli o nieprzedłużaniu obowiązywania Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej.
 2. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy zgodnie z postanowieniami ust. 14 powyżej, Operator poinformuje Usługobiorcę na piśmie lub w drodze korespondencji elektronicznej, w terminie nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed upływem okresu, na który została zawarta Umowa, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
 3. W przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony oraz gdy Umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony zgodnie z ust. 14 powyżej, każdej ze Stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu. W okresie wypowiedzenia Operator pobiera należne opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 4. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, Umowa może zostać rozwiązana przez Usługobiorcę:
  a) bez zachowania okresu wypowiedzenia w związku z żądaniem przeniesienia numeru do innego operatora; w takim przypadku Usługobiorca zostanie obciążony przez Operatora jednorazową opłatą w wysokości miesięcznego abonamentu zgodnego z obowiązującym Cennikiem,
  b) w przypadku zmiany Umowy, w tym OWU lub Cennika, na zasadach określonych w OWU i Umowie.
 5. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora bez zachowania okresu wypowiedzenia:
  a) po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Usługobiorcy do usunięcia przyczyn wymienionych w § 3 ust. 6 OWU,
  b) w przypadku istotnego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy bądź OWU, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do natychmiastowego zaprzestania naruszeń,
  c) jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe dalsze świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy lub zapewnienia ich należytej jakości,
  d) gdy Operatorowi zostaną cofnięte lub ograniczone przyznane uprawnienia w zakresie świadczenia Usług.
 6. Oświadczenia Stron dotyczące odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy winno być złożone w formie, w jakiej zawarta była Umowa i dostarczone na adres drugiej Strony wskazany w Umowie. W przypadku, w którym Operator umożliwia zawarcie Umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie oraz wypowiedzenie może nastąpić w formie dokumentowej drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli z adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego przez Operatora.
 7. Niezależnie od postanowień OWU, Umowa zostaje rozwiązana wskutek:
  a) upływu okresu, na który została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego paragrafu,
  b) śmierci Usługobiorcy, ustania bytu osoby prawnej lub zniesienia jednostki organizacyjnej będącej Usługobiorcą.
 8. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w OWU lub załącznikach do Umowy, w przypadku istotnych zmian warunków rynkowych, technologicznych, konkurencyjnych, organizacyjnych, kosztów utrzymania albo kosztów świadczenia Usług,
 9. Treść każdej proponowanej przez Operatora zmiany warunków Umowy publikowana będzie na stronie internetowej Operatora oraz zostanie dostarczona Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
 10. W przypadku zmian warunków Umowy wprowadzanych przez Operatora Usługobiorca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie wprowadzanych zmian. Brak wypowiedzenia Umowy w tym trybie oznacza przyjęcie przez Usługobiorcę bez zastrzeżeń wszystkich zmian Umowy.
 11. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Operator wykonuje obowiązki związane z zawiadomieniem Usługobiorcy o zmianach poprzez podanie do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej informacji o zmianie warunków Umowy, o terminie ich wprowadzenia, wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub warunków Umowy uwzględniających tę zmianę oraz o prawie wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę w przypadku braku akceptacji tych zmian.
 12. Operator może podać do publicznej wiadomości informacje o zmianach, o których mowa w ust. 24, z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wprowadzeniem tych zmian w życie w przypadku, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE.

 

§5. Wsparcie techniczne

 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia pomocy technicznej obejmującej swym zakresem wyłącznie prawidłową  realizację świadczonych przez siebie Usług.
 2. Operator zapewnia bezpłatne wsparcie w konfiguracji Terminali abonenckich oraz pomoc w przypadku problemów  związanych z prawidłowym dostępem do świadczonych Usług.
 3. W przypadku wystąpienia awarii świadczonych Usług, Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora.
 4. Informacje o awariach przyjmowane są przez Operatora w postaci zgłoszenia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Operator wskazuje następujące dane kontaktowe do zgłaszania informacji o awariach:
  a) adres e-mail: pomoc@medidesk.pl.
  b) numer telefonu: 22 690 00 70
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Operator zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia diagnostyki problemu oraz podjęcia działań  zmierzających do jego usunięcia.
 7. Operator uprawniony jest do dokonywania bieżących czynności konserwacyjnych w każdą noc z soboty na niedzielę w godzinach 23.00 – 4.00. Działania te mogą być związane w szczególności z modernizacją sieci oraz poprawą jakości świadczonych Usług, co może skutkować brakiem działania Usług przez maksymalnie 15 minut i  nie jest traktowane jako awaria.
 8. Operator zobowiązuje się do powiadamiania drogą mailową Usługobiorcy z 24 godzinnym wyprzedzeniem  o konieczności dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych, jeśli będą one wykonywane w okresie innym niż podany w ust. 7 powyżej.
 9. Operator ma możliwość przeprowadzenia konserwacji systemu z ograniczeniem dostępu do Usług bez  wcześniejszego powiadomienia, jeśli zaistniała Siła wyższa, w wyniku działania której system przestał pracować  poprawnie.

 

§6. Reklamacje

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawie niedotrzymania z winy Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług w terminie 3 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana albo od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby Usługobiorcy,
  b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
  c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  d) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji  elektronicznej w postaci wiadomości e-mail przesłanej na adres pomoc@medidesk.pl.
 4. W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Operator wzywa Usługobiorcę do uzupełnienia braków, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni. Nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 5. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 (trzydzieści) dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia. W przypadkach szczególnie  skomplikowanych, wymagających dokonania dodatkowych ustaleń, czas udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany.
 6. Operator potwierdzi przyjęcie reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania. Obowiązek potwierdzenia nie ma zastosowania w przypadku, gdy Operator rozpoznał reklamację w terminie 14 od jej otrzymania.
 7. W razie uwzględnienia reklamacji Operator dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji.
 8. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnianie prawne i faktyczne oraz powinna zostać doręczona przesyłką poleconą.
 9. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Operatora kompletnego zgłoszenia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 10. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty jakichkolwiek należności na rzecz Operatora. W przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji dotyczącej naliczania opłat, Usługobiorca otrzyma zwrot równowartości przyznanej reklamacji.

 

§7. Odpowiedzialność

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy tylko  w zakresie, w jakim wynika to z jego zawinionego działania lub zaniechania. Operator ponosi odpowiedzialność  wyłącznie za szkody rzeczywiste, nie ponosząc odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest wyłączona.
 2. Operator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa  związane z wystąpieniem awarii łącza internetowego, awarii transmisji danych, urządzeń odpowiadających za transmisję danych.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wynikające z:
  a) przyczyn o charakterze Siły wyższej,
  b) działania czynników zewnętrznych lub leżących po stronie Usługobiorcy lub podmiotów trzecich, w szczególności dostawców łącza internetowego oraz po stronie urządzeń transmisyjnych nie  będących własnością Operatora
  c) niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców,
  d) niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą którego Usługobiorca jest podłączony do sieci Internet,
  e) błędnej konfiguracji Usług, urządzeń i systemów wykonanej przez Usługobiorcę,
  f) wadliwego działania infrastruktury technicznej, w tym aparatów telefonicznych lub innych narzędzi niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług, należących do Usługobiorcy,
  g) podania przez Usługobiorcę niepoprawnych lub nieprawdziwych danych.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) pracę urządzeń należących do Usługobiorcy dołączonych do sieci telekomunikacyjnej lub sieci Internet,
  b) oprogramowanie stosowane przez Usługobiorcę,
  c) jakiekolwiek następstwa  związane z wystąpieniem awarii łącza internetowego, awarii transmisji danych, awarii urządzeń odpowiadających za transmisję danych należących do Usługobiorcy,
  d) szkody poniesione przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem lub przerwą w korzystaniu z Usług,
  e) bezpieczeństwo danych przechowywanych na urządzeniach Usługobiorcy przed ingerencją ze strony innych użytkowników sieci Internet,
  f) następstwa udostępnienia loginu i hasła do Konta SIP osobom trzecim,
  g) szkody wyrządzone przez użytkowników sieci Internet posługujących się loginem i hasłem Usługobiorcy,
  h) treści przekazywane przez Użytkownika w trakcie połączenia, z uwagi na fakt, iż nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera oraz nie modyfikuje takich treści.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 1 – 4 powyżej, Usługobiorca może żądać od Operatora zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty uiszczanej za Usługi za każde 24 godziny przerwy w świadczeniu Usługi albo przerwy wynikłej z awarii, jeżeli przerwa ta powstała na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Operatora oraz pod warunkiem zgłoszenia przerw w świadczeniu Usług powinno w dniu, w którym Usługobiorca stwierdził wystąpienie takiej przerwy.
 6. Suma zapłaconych przez Operatora kar umownych, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie może przekroczyć w danym okresie rozliczeniowym kwoty całkowitych miesięcznych opłat za Usługi naliczonych Usługobiorcy w tym okresie.
 7. Operator nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkodę powstałą w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Operatora, Operator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Usługobiorcę. W przedmiotowym przypadku Usługobiorca zobowiązany jest zwolnić Operatora od odpowiedzialności, zwrócić poniesione z tego tytułu koszty, w tym zapłacone przez Operatora kary umowne, oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich w sposób przewidziany w przepisach prawa.

§ 8. Opłaty za Usługi

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora opłat za korzystanie z Usług, opłat stałych związanych z utrzymaniem aktywnego Konta SIP i Numerów PSTN, a także opłat za połączenia wykonane w ramach świadczonych Usług.
 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą pobierane przez Operatora z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktury VAT wystawianej przez Operatora z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy  rozliczenie.
 3. Połączenia rozliczane są według taryfikacji sekundowej.
 4. Wysokość opłat za Usługi określona jest w Cenniku. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych, dodatkowych, sposobów informowania Usługobiorców o sposobach naliczania opłat.
 5. Strony ustalają miesiąc kalendarzowy jako okres rozliczeniowy W przypadku rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy w trakcie miesiąca kalendarzowego opłaty stałe  zostaną rozliczone przez Operatora proporcjonalnie do ilości dni, w trakcie których Usługa była aktywna.
 6. Wszelkie opłaty wynikające z Umowy będą uiszczane przez Usługobiorcę na rzecz Operatora przelewem  na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługobiorcę faktury VAT, pod rygorem powstania obowiązku zapłaty odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie.
 7. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 8. W przypadku nieuregulowania przez Usługobiorcę należności z tytułu świadczonych Usług w terminie, Operator ma  prawo do wstrzymania świadczenia Usług, a także do jednostronnego rozwiązania Umowy po uprzednim wezwaniu do  zapłaty należności iw przypadku braku zapłaty tych należności w terminie wyznaczonym w wezwaniu.
 9. Należności na rzecz Operatora będą powiększane o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z przepisów i stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 10. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie i dostarczanie faktur, faktur korygujących oraz wszelkich innych dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej, w formacie pdf. Faktury elektroniczne będą przesyłane przez Operatora na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w Umowie.
 11. Strony ustalają, że data wysłania przez Operatora faktury zgodnie z postanowieniami ust. 9 powyżej będzie uznawana za datę otrzymania jej przez Usługobiorcę.
 12. Jeżeli Usługobiorca opóźnia się z płatnościami na rzecz Operatora, Operator w pierwszej kolejności otrzymaną kwotę zaliczy na poczet kosztów odzyskiwania należności, kosztów windykacyjnych, sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego, następnie na poczet odsetek, a dopiero w następnej kolejności na poczet należności głównej najdawniej wymagalnej, bez względu na to, czy Usługobiorca wskazał, którą należność reguluje.
 13. Operator zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 14. Operator zastrzega, iż ceny określone w Cenniku mogą ulegać zmianom, w szczególności w przypadku zmian taryf  międzyoperatorskich. Operator zobowiązuje się do powiadomienia Usługobiorcy na wskazany adres e-mail, o każdej  zmianie Cennika, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem ich obowiązywania. Jednocześnie Operator poinformuje Usługobiorcę o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany cen w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 15. Zmiany treści Cennika będą dla Usługobiorcy wiążące, o ile w terminie 14 dni od dnia  powiadomienia, o którym mowa w ust. 13 powyżej, nie złoży on pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.  Nieotrzymanie przez Operatora  takiego oświadczenia we wskazanym terminie oznacza, iż Usługobiorca zapoznał się z treścią zmienionego Cennika, w szczególności z nowymi stawkami opłat oraz akceptuje je w całości bez zastrzeżeń. Zmiana Cennika w trybie określonym w niniejszym  paragrafie nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych i tajemnica telekomunikacyjna

 1. W przypadku przetwarzania przez którąkolwiek ze Stron danych osobowych, których administratorem jest druga Strona, Strona przetwarzająca dane będzie przestrzegać odpowiednich przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. W związku z wykonywaniem Umowy Operator może przetwarzać dane osobowe przedstawicieli Usługobiorcy.
 3. W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO, Operator informuje, że:
  a) administratorem danych osobowych jest Medidesk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Władysława Niegolewskiego 17, 01-570 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000659580, NIP: 701-065-95-20, REGON: 366382110 („Administrator”);
  b) Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe (tj. dane przedstawicieli Usługobiorcy): imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email);
  c) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO;
  d) dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom zewnętrznym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  e) przedstawiciel Usługobiorcy ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  f) dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji Umowy i jej rozliczenia, jak również przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z realizacją Umowy, a po zakończeniu realizacji umowy przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej przez czas określony w odrębnych przepisach;
  g) przedstawiciel Usługobiorcy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  h) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  i) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane;
  j) wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Administratora na adres wskazany w Umowie.
 4. Operator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z Usług, danych dotyczących Usługobiorcy, okoliczności i rodzaju połączeń, a także informacji o świadczonych na rzecz Usługobiorcy Usługach, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone lub wymagane na podstawie przepisów prawa.
 5. Operator będzie gromadził w swojej bazie i przetwarzała dane Usługobiorcy zawarte w Umowie w celu jej wykonania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Operator dochowa uzasadnionej technicznie i ekonomicznie staranności, odpowiedniej do stopnia zagrożenia, przy zabezpieczeniu swoich urządzeń teleinformatycznych przed ujawnieniem danych Usługobiorcy lub tajemnicy telekomunikacyjnej.
 7. Usługobiorca oświadcza, że dane przekazane w Umowie są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że dane te będą przekazywane i wykorzystywane zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, w tym do przekazywania informacji o lokalizacji w zakresie połączeń kierowanych na połączenia alarmowe.
 8. Operator gromadzi dane o lokalizacji urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie w zakresie przewidzianym w przepisach Prawa Telekomunikacyjnego, w zakresie danych przekazanych przez Usługobiorcę w Umowie.
 9. W przypadkach naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i Usług Operator uprawniony jest do podejmowania działań przewidzianych w przepisach Ustawy, polegających w szczególności na podejmowaniu środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi usługami, poinformowaniu Prezesa UKE o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub Usług, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub Usług, o podjętych działaniach zapobiegawczych i środkach naprawczych. W przypadku wystąpienia szczególnego ryzyka naruszenia bezpieczeństwa  świadczonych Usług, Operator informuje o tym, że stosowane przez  niego środki techniczne nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu komunikatów, a także o istniejących możliwościach zapewnienia takiego bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach. Operator jest obowiązany do eliminacji przekazu komunikatu, przerwania lub ograniczenia świadczenia Usług na zakończeniu sieci, z którego następuje wysłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu sieci i Usług. Operator uprawniony jest do informowania innych przedsiębiorców o zagrożeniach dotyczących bezpieczeństwa sieci i Usług.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca nie może, bez uprzedniej zgody Operatora wyrażonej na piśmie, przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w OWU lub w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie kwestie sporne związane z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
 4. OWU obowiązują od dnia 29.04.2023 r.