§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki i zasady uczestnictwa w bezpłatnym Programie Szkoleniowo – Rozwojowym “Rozpocznij ewolucję z Medidesk w 14 dni”.

§ 2
Organizator

 1. Organizatorem Programu Szkoleniowo – Rozwojowego “Rozpocznij e-wolucję w 14 dni” (zwanego dalej “Programem”) jest Medidesk Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Swarzewskiej 51, 01-821 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000659580, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN (zwana dalej “Organizatorem”).

§ 3
Warunki uczestnictwa w Programie

 1. W Programie mogą brać udział firmy posiadające osobowość prawną, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

 2. Program skierowany jest do każdej placówki leczniczej, medycznej, kosmetycznej, kosmetologicznej, stomatologicznej, rehabilitacyjnej, etc. (zwanej dalej “Placówką”), posiadającej w swoich strukturach punkt rejestracyjny pacjentów oraz osoby odpowiedzialne za działania marketingowe.

 3. Aby wziąć udział w Programie należy wejść na stronę www.medidesk.pl/14dni/ i wypełnić formularz kontaktowy.

 4. Warunkiem przystąpienia Placówki do Programu jest podpisanie umowy na wdrożenie i korzystanie z aplikacji Medidesk z bezpłatnym okresem testowym, w której określony jest sposób przeprowadzenia, wdrożenia i zastosowania aplikacji Medidesk przez Placówkę. Placówka otrzymuje niniejszą Umowę po konsultacji ze specjalistą będącego przedstawicielem Organizatora.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Placówki, spośród wszystkich zgłoszeń do udziału w Programie. Wybór następuje na podstawie indywidualnej oceny dokonanej przez Organizatora uwzględniającej zdolności Placówki do realizacji etapów Programu pod względem następujących kryteriów:
  a)
  Liczby pracowników zatrudnionych w Placówce.
  b) Liczby zgłoszeń Pacjentów (w danym okresie).
  c) Możliwości technicznych i technologicznych Placówki.

§ 4
Zasady Programu

 1. Dokładny czas i miejsce realizacji Programu ustalane są dla każdej Placówki indywidualnie, przez Organizatora wraz z przedstawicielami zainteresowanej Placówki.

 2. Program jest z założenia realizowany w ciągu minimum 14 dni. Ewentualne odstępstwa od długości trwania Programu ustalane są przez Organizatora w zależności od sytuacji oraz procesu realizacji Programu z Placówką.

 3. Celami Programu są, między innymi:

  • usprawnienie obsługi pacjenta oraz organizacji pracy rejestracji Placówki

  • usprawnienie komunikacja wewnętrznej i współpracy w zespole rejestracji Placówki

  • dopracowanie procedur i standardów pracy rejestracji Placówki

  • bezpłatne wdrożenie nowoczesnej centrali VOIP na czas Programu Szkoleniowego (14 dni)

  • bezpłatne wdrożenie aplikacji Medidesk na czas Programu Szkoleniowego (14 dni) umożliwiającej efektywne zarządzanie zgłoszeniami pacjentów (telefon, e-mail, formularze WWW)

  • zapoznanie przedstawicieli Placówki z technikami i metodami obsługi ruchu pacjentów

  • przedstawienie przedstawicielom Placówki sprawdzonych wzorców działania rejestracji, w zakresie odpowiedzi na zgłoszenia pacjentów

  • przeprowadzenie bezpłatnego warsztatu dla właścicieli i menedżerów placówek leczniczych w zakresie marketingu medycznego

  • przeprowadzenie audytu działań marketingowych, wraz z przygotowaniem rekomendacji

  • wskazanie najbardziej sprawdzonych i skutecznych metody pozyskiwania pacjentów

  • dokonanie bezpłatnego audytu strony internetowej Placówki pod względem efektywności pozyskiwania nowych pacjentów

  • przygotowanie bezpłatnego szczegółowego raportu z analizy skuteczności umawiania wizyt względem zgłoszeń z różnych kanałów kontaktu: telefon, formularze, e-mail

  • przygotowanie bezpłatnego raportu statystyk telefonii VOIP wraz z rekomendacją zmian rozwojowych.

§ 5
Publikacja Regulaminu Programu

 1. Z treścią Regulaminu Programu można się zapoznać w siedzibie Organizatora tj. Medidesk Sp. z o. o., Warszawa, ul. Swarzewska 51 oraz na stronie www.medidesk.pl/14-dni/

§ 6
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Placówki i uczestników Programu są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia wszystkich etapów Programu, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Programu, w celach marketingowych, w tym na przesyłanie newslettera.

 2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Organizator Programu może zwrócić się do Placówki i uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.

 4. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ”Administrator Danych Osobowych, Medidesk Sp. z o. o., ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa”.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Placówki i uczestnika Programu może prowadzić do niemożliwości nawiązania kontaktu z uczestnikiem. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany, iż jego dane osobowe przekazane Organizatorowi w ramach udziału oraz przygotowań do udziału w Programie, będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, a w szczególności w celach związanych z realizacją Programu

 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Programem jest Organizator, spółka Medidesk Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Swarzewskiej 51, 01-821 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000659580, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Udział Placówki w Programie oraz procesie zgłoszeniowym do Programu jest jednoznaczny z akceptacją powyższych punktów Regulaminu.

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie.


* pola wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i kontakt w sprawie informacji handlowych drogą telefoniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Medidesk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 250 08 50 w celu prowadzenia działań marketingowych i handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora tj. biuro@medidesk.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administratorem danych osobowych jest Medidesk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 250 08 50. Zapoznaj się z pełnym obowiązkiem informacyjnym dostępnym na naszej stronie internetowej pod linkiem https://medidesk.pl/polityka-prywatnosci/

Zostaw numer,
oddzwonimy!
Zapytaj o wycenęWyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną e-mail.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Medidesk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 250 08 50, moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych i handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Medidesk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 250 08 50 danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora tj. biuro@medidesk.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administratorem danych osobowych jest Medidesk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51 01-821 Warszawa, tel. 22 250 08 50. Zapoznaj się z pełnym obowiązkiem informacyjnym dostępnym na naszej stronie internetowej pod linkiem https://medidesk.pl/polityka-prywatnosci/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i kontakt w sprawie informacji handlowych drogą telefoniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Medidesk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 250 08 50 w celu prowadzenia działań marketingowych i handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora tj. biuro@medidesk.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administratorem danych osobowych jest Medidesk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Swarzewska 51, 01-821 Warszawa, tel. 22 250 08 50. Zapoznaj się z pełnym obowiązkiem informacyjnym dostępnym na naszej stronie internetowej pod linkiem https://medidesk.pl/polityka-prywatnosci/

* pola wymagane