OWU aplikacji Medidesk

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG APLIKACJI MEDIDESK

przyjęte w dniu 01.06.2019 r. uchwałą Zarządu
spółki Medidesk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady, na jakich Medidesk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000659580, NIP: 7010659520, REGON: 366382110 świadczy na rzecz swoich klientów usługi związane z udostępnieniem i zapewnieniem możliwości korzystania z Aplikacji Medidesk, uzupełniając jednocześnie treść zawieranych Umów i stanowiąc ich integralną część.

2. Użyte w niniejszym dokumencie sformułowania oznaczają:

Abonament – wynagrodzenie Usługodawcy określone w Kosztorysie stanowiącym załącznik do Umowy, płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych, za świadczenie na rzecz Usługobiorcy Usług abonamentowych oraz za udzielenie licencji na korzystanie z Aplikacji;

Aktualizacje – udoskonalone wersje Aplikacji wdrażane przez Usługodawcę, mające na celu poprawę jej funkcjonalności, usunięcie wykrytych błędów oraz dostosowanie do obowiązujących wymogów prawnych;

Aplikacja (Aplikacja Medidesk) – oprogramowanie udostępniane Usługobiorcy przez Usługodawcę w związku z zawarciem Umowy, stanowiące usługę w modelu SaaS (Software as a Service), tj. udostępniane zdalnie przez Internet, bez konieczności instalacji i uruchamiania na serwerze Usługobiorcy, posiadające uzgodnione pomiędzy Stronami Funkcjonalności;

Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

Funkcjonalność (Funkcjonalność Aplikacji) – użyteczność Aplikacji, gwarantująca Usługobiorcy korzystanie z funkcji Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zgodnie z udostępnionymi w jej ramach narzędziami oraz pakietami;

Konto Medidesk – indywidualne konto w Aplikacji, umożliwiające korzystanie z niej przez danego Użytkownika;
Ogólne Warunki Świadczenia Usług, OWU – niniejszy dokument określający zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług abonamentowych, związanych dostarczeniem i zapewnieniem Funkcjonalności Aplikacji;

Opieka serwisowa – wsparcie doradcze oraz techniczne Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy mające na celu zapewnienie poprawnego działania Aplikacji, realizowane zgodnie z założeniami przewidzianymi w Umowie;

Panel Manager – kokpit menadżerski stanowiący część Aplikacji, będący narzędziem do wizualizacji danych agregowanych w Aplikacji, takich jak: statystyki źródeł komunikacji pomiędzy Usługobiorcą, a jego klientami, analiz skuteczności poszczególnych kanałów marketingowych oraz wszelkich danych pomocnych w zakresie zarządzania firmą i jej zespołem;

Kosztorys – dokument stanowiący załącznik do Umowy, w którym Strony uzgodnią szczegóły dotyczące Wdrożenia Aplikacji, a także dostarczenia przez Usługodawcę niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym aparatów telefonicznych, jak również wysokości Abonamentu i wszelkich kosztów, których poniesienie jest konieczne do wykonania Wdrożenia;

Strony – Usługodawca oraz Usługobiorca;

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, na mocy której Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Aplikacji oraz świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług Abonamentowych, a Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Usługodawcy Abonamentu oraz innych kosztów przewidzianych w Kosztorysie i za wykonanie Wdrożenia;

Usługi Abonamentowe, Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, na które składa się zapewnienie w trakcie trwania Umowy dostępu do Aplikacji oraz jej poprawnego działania zgodnie z Funkcjonalnością Aplikacji oraz z założeniami przyjętymi przez Strony w Kosztorysie, dokonywanie Aktualizacji Aplikacji, a także zapewnienie Opieki serwisowej;

Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, korzystający lub zamierzający korzystać z Aplikacji w związku z zawarciem Umowy,

Usługodawca – Medidesk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000659580,
NIP: 701-065-95-20, REGON: 366382110;

Uruchomienie – moment zapewnienia faktycznego dostępu do Aplikacji, równoznaczny z umożliwieniem korzystania z niej zgodnie z Funkcjonalnością Aplikacji oraz zgodnie z założeniami przyjętymi przez Strony w Kosztorysie;

Użytkownik – osoba fizyczna wskazana przez Usługobiorcę, która po uruchomieniu Aplikacji będzie z niej korzystać za pośrednictwem przypisanego dla niej Konta Medidesk;

Wdrożenie – czynności mające na celu konfigurację Aplikacji, parametryzację aparatów telefonicznych oraz pozostałej infrastruktury technicznej, która zostanie zintegrowana przez Usługodawcę z Aplikacją, w celu zapewnienia możliwości korzystania z Aplikacji zgodnie z jej Funkcjonalnością Aplikacji oraz z uwzględnieniem założeń przyjętych przez Strony w Kosztorysie, a także przeprowadzenie szkolenia personelu Usługobiorcy mające za zadanie zapoznanie go z obsługą Aplikacji.

§ 2
Aplikacja; zawarcie Umowy

1. Podstawowym celem Aplikacji jest zintegrowane i profesjonalne wsparcie Usługobiorcy w prowadzeniu komunikacji z pacjentami i klientami oraz ich obsłudze, przy wykorzystaniu narzędzi dla rejestracji, wbudowanej telefonii VOIP, zintegrowanych źródeł kontaktu, statystyk dla managerów, analizy skuteczności kanałów marketingowych.
2. Udostępnienie Aplikacji Usługobiorcy i korzystanie z niej przez Usługobiorcę następuje drogą elektroniczną (on-line) za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem serwera Usługodawcy, na którym Aplikacja jest zainstalowana – usługa typu Software as a Service, poprzez przekaz danych, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
3. W ramach zawartej Umowy Usługodawca zapewnia na rzecz Usługobiorcy realizację Usług Abonamentowych związanych z Aplikacją.
4. Strony określą w Kosztorysie co najmniej następujące dane dotyczące udostępnianej Aplikacji:
a. ilość Użytkowników oraz rodzaj Kont Medidesk tworzonych dla Usługobiorcy;
b. czynności składające się na Wdrożenie oraz wynagrodzenie Usługodawcy za realizację Wdrożenia,
c. rodzaj dostarczanego przy Wdrożeniu sprzętu elektronicznego oraz cenę za jaką Usługodawca przenosi jego własność na Usługobiorcę;
d. dodatkowe usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, które zostały indywidualnie uzgodnione;
e. wysokość Abonamentu.
5. W trakcie trwania Umowy Usługobiorca ma możliwość rozszerzenia Funkcjonalności Aplikacji, a także dodania dodatkowych Kont Medidesk i Użytkowników do Aplikacji. W tym celu Usługobiorca powinien zgłosić chęć dokonania zmian w zakresie Aplikacji Usługodawcy oraz dokonać potwierdzenia w zakresie wprowadzanych zmian, planowanego terminu ich Wdrożenia oraz Uruchomienia oraz wysokość Abonamentu po ich uwzględnieniu w formie mailowej, na adres e-mail ____________

§ 3
Wdrożenie

1. Przybliżony termin Wdrożenia i Uruchomienia Aplikacji zostaną wskazane w Umowie.
2. Usługodawca zobowiązany jest poinformować Usługobiorcę jakie warunki techniczne w zakresie niezbędnej infrastruktury technicznej, powinien spełnić, aby możliwe było wykonanie Wdrożenia i Uruchomienia Aplikacji, zaś Usługobiorca zobowiązany jest warunki te zapewnić, z wyłączeniem czynności, które Usługodawca zobowiązany jest zrealizować w ramach Wdrożenia.
3. Wdrożenie obejmuje każdorazowo następujące czynności:
a. Analizę przedwdrożeniową;
b. Konfigurację i parametryzację telefonii VOIP;
c. Dostarczenie i/lub parametryzację aparatów VOIP;
d. Konfigurację i parametryzację Aplikacji zgodnie z potrzebami Usługobiorcy;
e. Szkolenie kadry placówki.
4. Usługobiorca może w ramach zawartej Umowy powierzyć Usługodawcy wykonanie innych czynności poza czynnościami, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym powierzyć dostarczenie dodatkowych narzędzi lub usług, koniecznych do spełnienia warunków technicznych niezbędnych do uruchomienia i poprawnego działania Aplikacji, co powinno zostać wyszczególnione w Kosztorysie.
5. Po wykonaniu Wdrożenia i Uruchomieniu Aplikacji Strony sporządzą protokół odbioru Wdrożenia i Uruchomienia Aplikacji, potwierdzający prawidłowe wykonanie przez Usługodawcę czynności składających się na Wdrożenie, w szczególności dostarczenie infrastruktury technicznej, w tym aparatów telefonicznych i innego sprzętu elektronicznego wskazanego w Kosztorysie, a także poprawne Uruchomienie Aplikacji. Protokół ma postać potwierdzenia mailowego uruchomienia usług przewidzianych w umowie, chyba że strony zgodnie ustalą inną formę.
6. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Usługodawcę czynności składających się na Wdrożenie lub Uruchomienie Aplikacji, Usługobiorca ma możliwość zawarcia w protokole, o którym mowa w ust. 5 powyżej zastrzeżeń.
7. Odmowa podpisania przez Usługobiorcę protokołu lub potwierdzenia mailowego, o których mowa w ust. 5 powyżej, będzie poczytywana za uznanie przez Usługobiorcę, że Wdrożenie oraz Uruchomienie Aplikacji zostały wykonane prawidłowo, a Usługodawca będzie uprawniony do sporządzenia protokołu bez udziału Usługobiorcy.
8. W sytuacji, gdy termin Wdrożenia oraz Uruchomienia Aplikacji są różne, protokół odbioru będzie ograniczał się do odbioru Wdrożenia, natomiast po upływie terminu Uruchomienia Aplikacji, w przypadku jego niewykonania lub nieprawidłowego wykonania, Usługobiorca ma możliwość zgłoszenia reklamacji, na warunkach wskazanych w § 9 OWU.
9. Jeżeli w ramach Wdrożenia Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć na rzecz Usługobiorcy infrastrukturę techniczną, w tym aparaty telefoniczne, za które Usługobiorca zgodnie z ustaleniami zawartymi w Kosztorysie zobowiązany jest uiścić na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie (cenę), Usługodawca w ramach zawartej Umowy sprzedaje je na rzecz Usługobiorcy, zaś Usługobiorca kupuje je od Usługodawcy.
10. Z chwilą dostarczenia przez Usługodawcę infrastruktury technicznej, w tym w szczególności aparatów telefonicznych, na Usługobiorcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z dostarczoną infrastrukturą techniczną, w szczególności na Usługobiorcę przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej straty majątkowej, wynikłej z jej utraty lub uszkodzenia.
11. Wykonanie Wdrożenia i Uruchomienia Aplikacji w terminie uzgodnionym w Umowie, uzależnione jest od współpracy Usługobiorcy z Usługodawcą, w szczególności udostępnienia Usługodawcy infrastruktury technicznej Usługobiorcy, w sposób umożliwiający dokonanie przez Usługodawcę jej konfiguracji oraz parametryzacji.
12. W przypadku wystąpienia przeszkód w wykonaniu Wdrożenia lub Uruchomienia Aplikacji w uzgodnionym terminie, Strony mogą uzgodnić inny termin ich wykonania, co nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 4
Licencja oraz zasady korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę

1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Aplikacji oraz, że jest uprawniony do rozporządzania prawami autorskimi do Aplikacji w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy, w tym udzielenia licencji na korzystanie z Aplikacji w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.
2. Usługodawca oświadcza, że Aplikacja oraz korzystanie z niej przez Usługobiorcę nie będzie naruszać przepisów prawa, chronionych prawem dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz praw pokrewnych.
3. Usługodawca udziela Usługobiorcy w ramach Abonamentu, na czas trwania Umowy, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji oraz wszystkich wprowadzonych w niej i udostępnionych Usługobiorcy Aktualizacji, obejmującej następujące pola eksploatacji:
a. prawo do korzystania z Aplikacji, zgodnie z jej charakterem i przeznaczeniem,
b. prawo do wprowadzania danych do Aplikacji, zgodnie z jej charakterem i przeznaczeniem.
4. Aplikacja może być wykorzystywana przez Usługobiorcę wyłącznie w ramach prowadzonej przez niego działalności, na zasadach określonych w OWU, Umowie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Usługobiorcy nie przysługuje prawo pobrania (trwałego zwielokrotniania) Aplikacji oraz jej zainstalowania na innym serwerze.
6. Usługobiorcy nie przysługuje uprawnienie do korzystania z Aplikacji jako samodzielnego przedmiotu obrotu. Zabronione jest sprzedawanie, najmowanie, dzierżawienie, sublicencjonowanie, przenoszenie praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy oraz udostępnianie w jakiejkolwiek formie Aplikacji, jak i jej części osobom trzecim, w tym w Internecie oraz w postaci elektronicznej.
7. Usługobiorca nie jest uprawniony do przekazywania danych dostępowych do Aplikacji podmiotom trzecim, w tym osobom innym niż Użytkownicy, dla których zostały utworzone Konta Medidesk.
8. Usługobiorca nie ma prawa do dekompilacji, dezasemblacji ani innych podobnych czynności (reverse engineering), jak i innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych lub dołączaniem innego oprogramowania wykorzystującego zawartość baz danych, o ile czynności takie nie są dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Usługodawcy zakazane jest umieszczanie w Aplikacji treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nieprawdziwych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających zasady współżycia społecznego, wprowadzających w błąd lub mogących narazić Usługodawcę lub osoby trzecie na powstanie szkody. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie w Aplikacji przez Usługobiorcę treści zakazanych.

§ 5
Aktualizacje

1. Usługodawca zobowiązany jest w trakcie trwania Umowy, w ramach świadczonych Usług, wdrażać Aktualizacje Aplikacji oraz zapewnić Usługobiorcy korzystanie z uaktualnionej wersji Aplikacji, w przypadku jej dokonania.
2. W ramach Aktualizacji Usługodawca nie jest zobowiązany do udostępnienia Usługobiorcy nowych Funkcjonalności Aplikacji.
3. Usługodawca podejmie starania, aby terminy przerw spowodowanych koniecznością dokonania Aktualizacji były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania firmy Usługobiorcy, do prowadzenia której Aplikacja jest wykorzystywana. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw w dostępności Aplikacji w celu dokonania Aktualizacji, pomiędzy godziną 21:00, a 07:00.

§ 6
Uprawnienia Usługodawcy w przypadku zalegania z płatnością Abonamentu

1. W przypadku zalegania przez Usługobiorcę z płatnością Abonamentu przez okres powyżej 30 dni Usługodawcy niezależnie od uprawnienia do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z postanowieniami Umowy, przysługuje prawo do wstrzymania świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług będących przedmiotem Umowy, co może wiązać się z brakiem możliwości korzystania przez Usługobiorcę z Funkcjonalności Aplikacji, pod warunkiem wyznaczenia Usługobiorcy dodatkowego 7 dniowego terminu na dokonanie płatności, w formie pisemnej lub mailowej, poprzez wysłanie wezwana na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, jako adres e-mail do doręczeń faktur VAT i nieuregulowania przez Usługobiorcę należności w tym terminie.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca zobowiązany jest przywrócić dostęp do Usług będących przedmiotem Umowy, w tym do Funkcjonalności Aplikacji najpóźniej kolejnego Dnia roboczego następującego po dniu dokonania przez Usługobiorcę płatności zaległego Abonamentu. Za moment zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
3. W przypadku zalegania przez Usługobiorcę z płatnością Abonamentu, Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia do Aplikacji począwszy od dnia następującego po dniu płatności, komunikatu informującego Usługobiorcę o występującej zaległości w płatności Abonamentu, co może wpłynąć na komfort użytkowania przez Usługobiorcę Aplikacji.

§ 7
Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie Umowy, wyłącznie w granicach szkody wyrządzonej wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w granicach poniesionej przez Usługobiorcę szkody rzeczywistej, z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści lub inne szkody nie będące rzeczywistą stratą Usługobiorcy.
3. Odpowiedzialność Usługodawcy w każdym wypadku ograniczona jest do kwoty trzykrotności Abonamentu.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, w przypadku wystąpienia szkody spowodowanej:
a. czynnikami zewnętrznymi lub leżącymi po stronie Usługobiorcy lub podmiotów trzecich,
b. udostępnieniem przez Usługobiorcę osobom trzecim danych dostępowych do Aplikacji,
c. nieprawidłowym użytkowaniem Aplikacji przez Usługobiorcę,
d. ingerencją Usługobiorcy lub osób trzecich w infrastrukturę techniczną skonfigurowaną przez Usługodawcę w ramach wykonanego Wdrożenia lub dokonaniem niedozwolonej modyfikacji Aplikacji,
e. brakiem nieprzerwanego dostępu do łącza internetowego lub nieprawidłowym działaniem telefonii dostarczanej przez odrębnego od Usługodawcy dostawcę,
f. przyczynami leżącymi po stronie oprogramowania komputerowego Usługobiorcy,
g. wadliwym działaniem infrastruktury technicznej, w tym aparatów telefonicznych lub innych narzędzi niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług, które nie zostały dostarczone i skonfigurowane przez Usługodawcę w ramach wykonywanego Wdrożenia.

§ 8
Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej sposobu i jakości świadczonych Usług Abonamentowych.
2. Reklamacjamoże zostać złożona przez Usługobiorcę w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się jej złożenie w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: biuro@medidesk.com lub pisemnej na adres siedziby Usługodawcy.
3. Usługobiorca powinien zawrzeć w reklamacji opis problemu, w związku, z którego zaistnieniem składa reklamację.
4. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć zgłoszoną przez Usługobiorcę reklamację bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni i poinformować Usługobiorcę o sposobie jej rozpatrzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji, na adres wskazany przez Usługobiorcę w reklamacji.

§ 9
Zachowanie poufności

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania i nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, w tym:
a. informacji obejmujących strategię marketingową, handlowych oraz finansowych, dotyczących sposobu realizacji Usług, polityki cenowej, w tym oferowanych cenach, stosowanych marżach, posiadanych upustach lub innych warunkach handlowych, jak również dotyczących modelu biznesowego, a także kwestii technicznych oraz organizacyjnych,
b. informacji o umowie łączącej Strony, umowach łączących Strony z innymi podmiotami, kontaktach handlowych, składanych albo otrzymywanych ofertach, prowadzonych przez Strony negocjacjach,
c. informacji dotyczących kontrahentów oraz podmiotów współpracujących ze Stronami oraz świadczonych na ich rzecz usługach, a także informacji na temat pracowników oraz współpracowników Stron,
d. wszelkich informacji wynikających z dokumentów, korespondencji oraz korespondencji mailowej, a także informacji przekazywanych ustnie, jeżeli w momencie ich ujawnienia zostaną oznaczone jako poufne,
e. informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
f. innych informacji prawnie chronionych, o ile informacje takie nie są powszechnie znane bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Aplikacji, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych.
3. Strony mogą ujawniać informacje objęte niniejszym obowiązkiem zachowania poufności swoim doradcom, pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom o ile są oni związani obowiązkiem zachowania poufności na zasadach tożsamych z postanowieniami zawartymi w OWU i ponoszą odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez te osoby.

§ 10
Zmiana OWU

Usługodawcy przysługuje prawo do jednostronnej zmiany postanowień OWU w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności faktycznych lub prawnych, powodujących konieczność dostosowania do nich postanowień OWU, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia na rynku lub wewnątrz struktury Usługodawcy zmiany warunków finansowych lub organizacyjnych, które mają wpływ na świadczone Usługi Abonamentowe, pod warunkiem powiadomienia Usługobiorcy o zmianie OWU z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem oraz doręczenia mu wraz z powiadomieniem tekstu OWU uwzględniającego zmiany.
1. Zmiany OWU wejdą w życie w terminie wskazanym w powiadomieniu o zmianie, nie krótszym jednak niż 30 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy i będą wiążące dla Usługobiorcy, o ile Usługobiorca w terminie tym nie złoży Usługodawcy oświadczenia o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem, w formie przewidzianej w Umowie.
2. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, Umowa ulegnie rozwiązaniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w Umowie.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Postanowienia OWU stanowią integralną część zawartych Umów i zachowują moc, o ile nie są sprzeczne z poszczególnymi postanowieniami Umowy.
2. W razie rozbieżności między postanowieniami OWU a Umowy, postanowienia Umowy mają znaczenie rozstrzygające.
3. Stronom nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy na podmioty trzecie, bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w tym udostępnieniem Aplikacji, Strony uregulują w odrębnych od OWU oraz Umowy dokumentach.

Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

    Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

      Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

        Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk