Wróć do bloga

Kategoria wpisu: Dla Managera

Prawo pracy w placówce medycznej – proces rekrutacyjny oraz zasady zatrudnienia i rozliczania

Prawo pracy w placówce medycznej – proces rekrutacyjny oraz zasady zatrudnienia i rozliczania

Choć na co dzień manager placówki medycznej porusza się w obszarze prawa, dotyczącego ochrony zdrowia, praw pacjenta i tym podobnych, bywa, że także inne gałęzie prawa powinny być mu bliskie. Bez wątpienia jedną z nich jest prawo pracy – związane z zatrudnianiem zarówno lekarzy czy pielęgniarek, jak i pracowników rejestracji oraz innych osób, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Podczas jednego z naszych minionych webinarów radca prawny Dominika Zmuda-Trzebiatowska z Kancelarii CW opowiedziała o prawie pracy w placówce medycznej, zdradzając przy okazji praktyczne wskazówki, dotyczące zatrudnienia personelu.

Wybór najkorzystniejszej formy zatrudnienia personelu

Wśród form zatrudnienia personelu medycznego i niemedycznego wskazać można cztery podstawowe warianty: umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, umowę o praktyki zawodowe oraz wolontariat. To, którą z opcji wybierzemy, zależy od tego, czy ograniczenia lub korzyści z nią związane są akceptowane przez obie strony – nowo zatrudnioną osobę oraz podmiot leczniczy. W przypadku umowy o pracę, czyli najbardziej pożądanego przez większość osób rozwiązania, jest ona regulowana przez Kodeks pracy, który stawia wobec pracodawcy i pracownika dodatkowe obostrzenia. Może ona jednak nie być korzystnym rozwiązaniem dla lekarzy czy pielęgniarek, ponieważ nakłada obowiązek osobistego świadczenia pracy – co oznacza, że lekarz nie mógłby powierzyć swojej pracy komuś innemu. Pojawia się także obowiązek podporządkowania pracodawcy – wykonujemy pracę w miejscu i czasie wyznaczonym ściśle przez pracodawcę, musimy wykonywać polecenia przełożonego. Warto pamiętać jednak o przywilejach umowy o pracę, między innymi normach czasu pracy – dobowych, tygodniowych. Dla pracowników wykonujących zawody medyczne normy te wynoszą odpowiednio 7 h 35 min pracy na dobę oraz 37 h 55 min czasu pracy tygodniowo. Dodatkowo należy pamiętać o prawie do urlopu czy też wynagrodzeniu za nadgodziny.

Kolejnymi wariantami zatrudnienia pracownika są umowy cywilnoprawne, regulowane przede wszystkim przez kodeks cywilny. Wśród nich znajdziemy zatem umowy-zlecenie, umowy o świadczenie usług, kontrakty. Mogą być zawierane z lekarzem lub pielęgniarką bez względu n to, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Tego typu umowy nie wprowadzają ograniczeń w postaci norm dobowych czy tygodniowych, a także limitu nadgodzin. Z umową o praktyki zawodowe mamy z kolei do czynienia w sytuacji, gdy lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik uczy się dopiero zawodu, a oprócz wyżej wymienionych form i umowy o staż, mamy także wolontariat. Jest on regulowany ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W jego przypadku nie ma umowy, jest natomiast porozumienie – pomiędzy wolontariuszem a jednostką, która go przyjmuje.

prawo pracy w placówce medycznej

Jak przeprowadzić proces rekrutacyjny zgodnie z przepisami?

Istnieje kilka zasadniczych celów procesu rekrutacji. Nie ulega wątpliwości, że przede wszystkim chcemy zgromadzić jak największą liczbę kandydatur, a także wiedzę o kandydatach, a następnie poddać ją weryfikacji. Zależ nam jednak także na osiąganiu zaplanowanej efektywności procesu rekrutacji, budowaniu marki podmiotu leczniczego i kształtowaniu zaufania do naszej organizacji. Warto zastosować kilka metod rekrutacji i zwracać uwagę na kompetencje kandydata, które powinny być czynnikiem decydującym o jego zatrudnieniu. Istotne jest jednak, by równocześnie przeprowadzać proces rekrutacyjny zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy, pracodawca może zażądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podanie danych osobowych, które obejmują imię (lub imiona) i nazwisko kandydata, jego datę urodzenia, dane kontaktowe, a także – co istotne z perspektywy potencjalnego pracodawcy – wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca może jednak żądać tych informacji tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Co więcej – po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe powinny zostać usunięte. Należy pamiętać także o tym, że zgodnie z art. 5 RODO pracodawca jest administratorem, który powinien przetwarzać dane zgodnie z prawem, rzetelnie oraz w sposób przejrzysty dla osób, których te dane dotyczą. Dane powinny byż gromadzone w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach – nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z tymi celami.

Jeśli proces rekrutacji w przypadku danego kandydata zakończy się sukcesem, pracodawca dodatkowo ma prawo zażądać od nowego pracownika uzupełnienia podanych wcześniej danych o inne dane osobowe, w tym imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli informacje te są konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień, przewidzianych w prawie pracy. Pracodawca może także żądać podania numeru PESEL pracownika.

Rozliczanie czasu pracy lekarzy i dyżury medyczne

Warto mieć świadomość tego, że godziny pracy lekarza zależą od miejsca i sposobu zatrudnienia ,a także od posiadanej przez niego specjalizacji. To, ile godzin pracuje lekarz, zależne jest ponadto od liczby placówek, w których jest on zatrudniony – przy czym formą zatrudnienia może być etat (lub jego część), a także kontrakt. Czas pracy lekarza na etacie – łącznie z jego dyżurami medycznymi – nie może przekraczać 48 godzin tygodniowo. Choć standardowo czas pracy pracowników, którzy są zatrudnieni w danym podmiocie leczniczym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę, czas pracy lekarza może być wydłużony dobowo do maksymalnie 12 godzin.

Istnieje jednak klauzula opt-out, która stanowi wyłączenie limitu 48 godzin pracy w ciągu tygodnia. Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów zakładów medycznych, główni księgowi, a także lekarze mogą dobrowolnie podpisać tę klauzulę, w zamian za przepracowane dodatkowe godziny prze przysługuje im jednak dodatkowy dzień wolny. Lekarz może w każdej chwili wycofać zgodę na klauzulę, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jeśli chodzi o prawo lekarza do odpoczynku – przysługuje mu prawo do nieprzerwanego, 11-godzinnego odpoczynku w każdej dobie. Co więcej, po zakończonym dyżurze lekarz powinien uzyskać prawo do odpoczynku zaraz po nim. W szczególnych przypadkach prawo do odpoczynku może przyjąć postać prawa do 24-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w dwutygodniowym okresie rozliczeniowym. Należy jednak pamiętać o tym, że tego typu ograniczenia nie dotyczą osób, które podejmują pracę w szpitalu lub przychodni na podstawie kontraktu – wówczas o liczbie godzin pracy decyduje sam lekarz, który może pełnić tzw. dyżur w gotowości lub byciu pod telefonem.

Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

    Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

      Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

        Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk