Wróć do bloga

Kategoria wpisu: Dla Managera

Praktyczne aspekty zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną

Praktyczne aspekty zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną

Współcześnie praktycznie każde działanie czy zabieg medyczny muszą znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach, najlepiej w formie cyfrowej. To obowiązek każdej placówki medyczne w Polsce. Dokumentacja ze zdarzeń medycznych powinna mieć formę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, która to rządzi się pewnymi zasadami. Kto i dlaczego musi ją prowadzić, jakie są elementy składowe EDM, na jakiej zasadzie można udostępniać dokumenty? Odpowiedzi na te pytania podczas jednego z naszych minionych webinarów udzieliły Agnieszka Pietrzak i Dominika Kołodziejska z kancelarii APDK Adwokaci, dzieląc się swoją wiedzą o praktycznych aspektach zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną, zwaną w skrócie EDM.

Obowiązek stosowania EDM

Informacje na temat obowiązku stosowania EDM reguluje ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, zawierająca zarówno definicję takiej dokumentacji, jak i szereg innych terminów z nią związanych. Jak czytamy w ustawie, przez EDM rozumiemy dokumenty wytworzone w specyficzny sposób w postaci elektronicznej, które został opatrzone kwalifikowanym podpisem medycznym, podpisem zaufanym lub podpisem medycznym, a także “dokumenty z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”. Znajdują się wśród nich następujące dokumenty:

 • recepty,
 • skierowania,
 • zlecenia na zaopatrzenie i zlecenia naprawy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • Karty Szczepień.

Elementy składowe EDM

Z rozporządzeń wykonawczych do wspomnianej ustawy wynika, że dokumentacja elektroniczna zawiera szereg rodzajów dokumentów, których prowadzenie w ten właśnie sposób jest obowiązkowe, ponadto możliwa jest wymiana nimi pomiędzy podmiotami medycznymi.

Wśród elementów składowych EDM wyróżniamy takie dokumenty, jak:

1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,

2) informacja dla lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych,

3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego,

4) opis badań diagnostycznych,

5) wynik badań laboratoryjnych wraz z opisem.

elektroniczna dokumentacja medyczna

Udostępnianie e-dokumentacji, w tym przesyłanie dokumentacji medycznej pocztą elektroniczną

W przypadku każdej dokumentacji medycznej, w tym tej prowadzonej w postaci elektronicznej, wiele wątpliwości dotyczy tego, kto może mieć dostęp do tych dokumentów. Zgodnie z treścią ustawy, taki dostęp mają obecnie:

 • pacjent na Internetowym Koncie Pacjenta,
 • pracownik medyczny, który wytworzył elektroniczną dokumentację medyczną (bez ograniczenia czasowego),
 • lekarz, pielęgniarka lub położna POZ,
 • pracownik medyczny w ramach kontynuacji leczenia,
 • każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.

Są to tzw. dostępy automatyczne. Jak wynika z mocy ustawy, wyżej wymienione podmioty zawsze mogą skorzystać z dokumentacji medycznej danego pacjenta. Oprócz tego pacjent ma prawo upoważnić inną osobą. Każdorazowo ma także możliwość udzielenia zgody na wgląd w swoją dokumentację medyczną za pośrednictwem swojego Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W przypadku wizyty u lekarza może przekazać ją za pośrednictwem kodu, który zostanie wygenerowany w trakcie wizyty w postaci smsa. W ten sposób pacjent może przekazać tymczasowy dostęp specjaliście na potrzeby konsultacji, która jest przeprowadzana.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w swoim założeniu i uregulowaniach prawnych ma działać jako nowoczesna sieć wymiany informacji pomiędzy podmiotami leczniczymi, a także pomiędzy podmiotami leczniczymi a pacjentem. Docelowo posłużyć ma także w celu wymiany informacji pomiędzy podmiotami finansującymi świadczenia, w zakresie rozliczeń tych świadczeń.

Etapy korzystania z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Standardowo wyróżnić można dwa etapy korzystania z elektronicznej dokumentacji medycznej. Pierwszym z nich jest wytworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, a drugi to właściwe korzystanie z EDM.

Etap wytworzenia EDM

Na tym etapie, przykładowo jako podmiot medyczny, rozpoczynamy życie dokumentu. Kiedy lekarz rodzinny wytwarza dokument, podpisuje go jednym z możliwych podpisów właściwych dla EDM. Następnie zachowuje go w repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, rejestrując tym samym dane zdarzenie w systemie informacji medycznej i rejestrze zdarzeń medycznych. Wtedy wiemy, że powstał dany dokument medyczny i może on przejść do drugiego etapu.

Etap korzystania z EDM

Korzystanie z EDM może odbywać się poprzez wspomniany już dostęp automatyczny lub poprzez upoważnienie konkretnego pracownika, by ten mógł korzystać z elektronicznej dokumentacji medycznej, znajdującej się w naszym repozytorium.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej się nie zmieniły. Procedury od lat określone są w Ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Przepisy EDM nie zniosły także możliwości udostępniania dokumentacji medycznej. W przypadku przesyłania EDM drogą mailową, wiadomość musi być szyfrowana. Co więcej, w jednej wiadomości przesyłamy dokument medyczny, w drugiej – hasło do tego dokumentu.

Upoważnienie EDM może być udzielone przez pacjenta, ale także w danej placówce z pozycji danych administratora można upoważnić poszczególnych pracowników, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w procesie udzielania świadczeń (np. panie, które pobierają krew), ale potrzebują dostępu do danych pacjenta i danego fragmentu dokumentacji medycznej. Pacjent nie musi upoważniać każdego pracownika medycznego, który jest zaangażowany w pomoc i procedury medyczne. Ten dostęp może być regulowany przez wewnętrzne akty podmiotów leczniczych. To osoba zarządzająca musi zadbać o to, by wszyscy pracownicy mieli potrzebny dostęp do danych pacjenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami EDM.

Podsumowując, pacjent upoważnia podmiot leczniczy, a podmiot leczniczy upoważnia wszystkie osoby, których praca jest niezbędna do udzielenia świadczenia.

Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

  Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

   Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

    Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk