Wróć do bloga

Kategoria wpisu: Dla Managera

Wynagrodzenia lekarzy i personelu medycznego

Wynagrodzenia lekarzy i personelu medycznego

Wynagrodzenia – jak zresztą wszystko, co dotyczy finansów – bardzo często stanowią drażliwy temat. Bez wątpienia pracownik każdorazowo chciałby otrzymywać jak najwięcej, a pracodawca chciałby, żeby ten koszt był w miarę możliwości jak najmniejszy. Od 1 lipca 2022 roku w polskim prawie wprowadzone zostały zmiany, dotyczące wynagrodzeń lekarzy i personelu medycznego. Jakie są skutki wprowadzenia tych zmian? Jaki obecnie pracodawcy mają wybór form zatrudnienia personelu? Jak należy obecnie rozliczać czas pracy lekarzy i innych pracowników? O tym wszystkim mogliśmy się dowiedzieć podczas minionego webinaru, podczas którego na te pytania odpowiedzi starała się udzielić radca prawny Dominika Żmuda-Trzebiatowska z Kancelarii CW.

Zmiany w prawie pracy od 1.07.2022 roku

Aby mówić o zmianach w temacie wynagrodzeń, warto w pierwszej kolejności wspomnieć o tym, jak było do tej pory. Zacznijmy zatem od usystematyzowania, jakie mamy formy zatrudnienia lekarzy i personelu medycznego. Są nimi:

 • Umowa o pracę,
 • Umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o świadczeniu usług),
 • Umowa o praktyki zawodowe (umowy dla osób uczących się i osób robiących specjalizację),
 • Wolontariat (umowa o pracę bez wynagrodzenia).

Zmiany wprowadzone po 1 lipca 2022 dotyczą przede wszystkim pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, czyli przykładowo pracownika rejestracji lub recepcji. To jednak nie wszystkie zmiany: zgodnie z art. 5 ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w porozumieniu albo zarządzeniu określa się również zasady podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego, tak aby jej wynagrodzenie:

 • odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu,
 • uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy,
 • uwzględniało wysokość wynagrodzenia, odpowiadającą adekwatnemu, średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

Oznacza to, że być może zmiany w wynagrodzeniu trzeba będzie dokonać wobec wszystkich pracowników danej placówki medycznej.

Na czym polegają wprowadzone zmiany?

Zmiany polegają przede wszystkim na zwiększeniu wynagrodzenia pracowników pracujących w placówkach medycznych. Nowelizacja dookreśla również inne kwestie, związane z zatrudnieniem – na przykład obecnie jeszcze PRZED rozpoczęciem pracy nowego pracownika należy podpisać umowę o jego stosunku pracy w placówce medycznej (wcześniej można tego było dokonać w ten sam dzień lub później). W zmianach znajdziemy także szereg informacji, dotyczących danych osobowych. Mając na uwadze fakt, że pracodawca jest administratorem danych, art. 5 RODO stanowi, że

 • administrator powinien przetwarzać dane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której one dotyczą,
 • powinien też zbierać je w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie wykorzystywać ich w sposób niezgodny z tymi celami,
 • w dokumentach rekrutacyjnych musi znaleźć się klauzula o przetwarzaniu danych.

Pracodawca ma prawo żądać podania następujących danych osobowych:

od osoby ubiegającej się o pracę: imię i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane kontaktowe wskazana przez taką osobę,

od nowego pracownika: innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika z uprawnień przewidzianych w prawie pracy, numeru PESEL pracownika.

Pojawiły się także zmiany w kontekście prawa do wypoczynku. Obecnie prawo pracy gwarantuje pracownikom prawo do nieprzerwanego, 11-godzinnego odpoczynku w każdej dobie. Co więcej, po zakończonym dyżurze lekarz powinien uzyskać prawo do odpoczynku zaraz po nim. W szczególnych przypadkach pracownik ma prawo do 24-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w dwutygodniowym okresie rozliczeniowym.

Wynagrodzenia lekarzy i personelu medycznego

Wybór najkorzystniejszej formy zatrudnienia personelu

W zależności od miejsca i czasu zatrudnienia, różne formy zatrudnienia mogą okazywać się korzystniejsze od innych – zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. W Polsce nie ma ograniczonej ilości umów stosunku pracy, co oznacza, że dany pracownik może być zatrudniony w dowolnej ilości placówek medycznych. Lekarze zresztą nie chcą być zatrudnieni w jednym miejscu, wolą świadczyć usługi w kilku placówkach, należy jednak pamiętać o tym, że ich czas pracy nie może przekraczać tygodniowo 48 godzin.

Co istotne jednak, dany pracownik podpisać DOBROWOLNIE tzw. klauzulę opt out. Stanowi ona wyłączenie limitu 48 godzin pracy. I tak, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów zakładów medycznych, główni księgowi oraz lekarze mogą dobrowolnie podpisać wspominaną klauzulę. Lekarz może także wycofać zgodę na klauzulę z zachowaniem okresu miesięcznego wypowiedzenia. Warto jednak wiedzieć, że w zamian za przepracowane dodatkowe godziny lekarzowi nie przysługuje dodatkowy dzień wolny.

Ograniczenia czasu pracy do 48 godzin nie dotyczą jednak pracowników w szpitalu lub przychodni, zatrudnionych na podstawie kontraktu, nie są one bowiem kontrolowane przepisami Kodeksu pracy.) O liczbie godzin pracy decyduje wówczas sam lekarz.

Rozliczanie czasu pracy lekarzy i dyżurów medycznych

Kolejnym aspektem, na jaki należy zwrócić uwagę, jest rozliczanie czasu pracy lekarza. Godziny jego pracy zależą nie tylko od miejsca i sposobu zatrudnienia (np. wspomnianego kontraktu, dającego pewną swobodę), ale także od posiadanej specjalizacji. To, ile godzin pracuje lekarz, zależy także od liczby placówek, w których jest on zatrudniony.

 

Zgodnie z prawem, formą zatrudnienia lekarza w podmiocie medycznym może być etat lub jego część, a także kontrakt. Czas pracy lekarza na etacie, łącznie z dyżurami medycznymi, nie może przekraczać 48 godzin tygodniowo. Czas pracy pracowników, którzy są zatrudnieni w danym podmiocie leczniczym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę. Czas pracy lekarza może być wyjątkowo wydłużony dobowo do maksymalnie 12 godzin, należy jednak wprowadzić odrębne przepisy wewnętrzne w tym zakresie

Zasady dokonywania podwyżek wynagrodzeń personelu medycznego

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w Polsce ustalane jest jako iloczyn współczynnika pracy, określonego w załączniku do ustawy oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 9 lutego 2022 roku, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2022 roku wg informacji Ministerstwa zdrowia kształtuje się zatem następująco:

 • Lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji – podwyżka w wysokości 1261 zł, z poziomu 5477,51 zł do 6738,41 złotych.
 • Pielęgniarki lub położne ze średnim wykształceniem bez tytułu specjalisty – podwyżka wyniesie 1550 zł, z poziomu 3772,25 zł do 5322,78 złotych.
 • Fizjoterapeuci, diagności, psycholodzy – podwyżka o 1827 zł, z poziomu 5477,51 zł do 7304,66 złotych.

Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

  Przetestuj Medidesk bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań

   Umów się na bezpłatną prezentację Medidesk

    Zostaw swoje dane, aby poznać ofertę Medidesk